అవి కనిపించేలా పూనమ్ ఫొటో‌షూట్.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వార్నింగ్

అందాల ప్రదర్శనలో పూనమ్ పాండే హద్దు దాటింది.. ఏవైతే చూపించకూడదో అవే చూపించి షాకిచ్చింది. ఆమె అందాల విందు చూసి అభిమానులు బిత్తరపోయారు. అందాల ప్రదర్శనలో పూనమ్ పాండే హద్దు దాటింది.. ఏవైతే చూపించకూడదో అవే చూపించి షాకిచ్చింది. ఆమె అందాల విందు చూసి అభిమానులు బిత్తరపోయారు.

అవి కనిపించేలా పూనమ్ ఫొటో‌షూట్.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వార్నింగ్
అందాల ప్రదర్శనలో పూనమ్ పాండే హద్దు దాటింది.. ఏవైతే చూపించకూడదో అవే చూపించి షాకిచ్చింది. ఆమె అందాల విందు చూసి అభిమానులు బిత్తరపోయారు. అందాల ప్రదర్శనలో పూనమ్ పాండే హద్దు దాటింది.. ఏవైతే చూపించకూడదో అవే చూపించి షాకిచ్చింది. ఆమె అందాల విందు చూసి అభిమానులు బిత్తరపోయారు.