బహుభాషా నటుడు గిరీష్ కర్నాడ్ కన్నుమూత

హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ చిత్రాల్లో గిరీష్ కర్నాడ్ నటించారు. నాటక రచనలో గిరీష్ ప్రతిభకు గుర్తుగా భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ, పద్మ భూషణ్ అవార్డులతో ఆయన్ని గౌరవించింది.హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ చిత్రాల్లో గిరీష్ కర్నాడ్ నటించారు. నాటక రచనలో గిరీష్ ప్రతిభకు గుర్తుగా భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ, పద్మ భూషణ్ అవార్డులతో ఆయన్ని గౌరవించింది.

బహుభాషా నటుడు గిరీష్ కర్నాడ్ కన్నుమూత
హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ చిత్రాల్లో గిరీష్ కర్నాడ్ నటించారు. నాటక రచనలో గిరీష్ ప్రతిభకు గుర్తుగా భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ, పద్మ భూషణ్ అవార్డులతో ఆయన్ని గౌరవించింది.హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ చిత్రాల్లో గిరీష్ కర్నాడ్ నటించారు. నాటక రచనలో గిరీష్ ప్రతిభకు గుర్తుగా భారత ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ, పద్మ భూషణ్ అవార్డులతో ఆయన్ని గౌరవించింది.