അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ, അറുപതുകാരൻ, എങ്കിലും അവൾ തീവ്രമായി പ്രണയിച്ചു

ചിത്രത്തിൽ കാർത്തികയുടെ പിതാവായ നെടുമുടിവേണുവിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഗിരീഷ് കർണാട്. അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുള്ളയാളോട് കാർത്തികയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് അഗാധ പ്രണയം തോന്നുന്നതാണ് പ്രമേയം

അച്ഛൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ, അറുപതുകാരൻ, എങ്കിലും അവൾ തീവ്രമായി പ്രണയിച്ചു
ചിത്രത്തിൽ കാർത്തികയുടെ പിതാവായ നെടുമുടിവേണുവിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഗിരീഷ് കർണാട്. അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുള്ളയാളോട് കാർത്തികയുടെ കഥാപാത്രത്തിന് അഗാധ പ്രണയം തോന്നുന്നതാണ് പ്രമേയം