‘അടിടാ അവളെ, ഉധൈതാ അവളെ...’ ധനുഷിൻ്റെ വരികൾക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സംവിധായകൻ

‘കാതല്‍ എന്‍ കാതല്‍..’ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിലെ ‘അടിടാ അവളെ, ഉധൈതാ അവളെ, വിട്രാ അവളെ, തേവൈ ഇല്ല’ എന്ന വരിയിലാണ് സ്ത്രീവിദ്ധത പ്രകടമായുള്ളത്. ഇതിനാണ് സെല്‍വരാഘവൻ ഖേദ പ്രകടനം നടത്തിയത്.

‘അടിടാ അവളെ, ഉധൈതാ അവളെ...’ ധനുഷിൻ്റെ വരികൾക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സംവിധായകൻ
‘കാതല്‍ എന്‍ കാതല്‍..’ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിലെ ‘അടിടാ അവളെ, ഉധൈതാ അവളെ, വിട്രാ അവളെ, തേവൈ ഇല്ല’ എന്ന വരിയിലാണ് സ്ത്രീവിദ്ധത പ്രകടമായുള്ളത്. ഇതിനാണ് സെല്‍വരാഘവൻ ഖേദ പ്രകടനം നടത്തിയത്.