'മാമാങ്ക'ത്തിനുവേണ്ടി അടിമുടി മാറി മണികുട്ടൻ

മാമാങ്കത്തിനായി ഒരു തികഞ്ഞ യോദ്ധാവിന് വേണ്ട ശരീരഘടന തന്നെ മണിക്കുട്ടൻ ആര്‍ജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

'മാമാങ്ക'ത്തിനുവേണ്ടി അടിമുടി മാറി മണികുട്ടൻ
മാമാങ്കത്തിനായി ഒരു തികഞ്ഞ യോദ്ധാവിന് വേണ്ട ശരീരഘടന തന്നെ മണിക്കുട്ടൻ ആര്‍ജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്