സിനിമാ നാടക നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ക്രേസി മോഹൻ അന്തരിച്ചു

ക്രേസി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന നാടകസംഘം രൂപീകരിച്ചു. മുപ്പതോളം നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നാൽപത് സിനിമകളിൽ സംഭാഷണരചയിതാവായിട്ടുമുണ്ട്,കല്യാണ സമൻ സാദം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അവസാനമായി ക്രേസി മോഹൻ അഭിനയിച്ചത്.

സിനിമാ നാടക നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ക്രേസി മോഹൻ അന്തരിച്ചു
ക്രേസി ക്രിയേഷൻസ് എന്ന നാടകസംഘം രൂപീകരിച്ചു. മുപ്പതോളം നാടകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം നാൽപത് സിനിമകളിൽ സംഭാഷണരചയിതാവായിട്ടുമുണ്ട്,കല്യാണ സമൻ സാദം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അവസാനമായി ക്രേസി മോഹൻ അഭിനയിച്ചത്.