ఆడపిల్ల కోసం ఎంతమందినైనా కంటా: యాంకర్ అనసూయ

మొదటిసారి నాకు అబ్బాయి కావాలనే అనుకున్నాను. మేం ముగ్గురం ఆడపిల్లలమే కావడంతో అబ్బాయి పుడితే బాగుండు అనిపించింది. అయితే సెకండ్ టైమ్ అమ్మాయి పుట్టాలని కోరుకున్నా.. కానిమొదటిసారి నాకు అబ్బాయి కావాలనే అనుకున్నాను. మేం ముగ్గురం ఆడపిల్లలమే కావడంతో అబ్బాయి పుడితే బాగుండు అనిపించింది. అయితే సెకండ్ టైమ్ అమ్మాయి పుట్టాలని కోరుకున్నా.. కాని

ఆడపిల్ల కోసం ఎంతమందినైనా కంటా: యాంకర్ అనసూయ
మొదటిసారి నాకు అబ్బాయి కావాలనే అనుకున్నాను. మేం ముగ్గురం ఆడపిల్లలమే కావడంతో అబ్బాయి పుడితే బాగుండు అనిపించింది. అయితే సెకండ్ టైమ్ అమ్మాయి పుట్టాలని కోరుకున్నా.. కానిమొదటిసారి నాకు అబ్బాయి కావాలనే అనుకున్నాను. మేం ముగ్గురం ఆడపిల్లలమే కావడంతో అబ్బాయి పుడితే బాగుండు అనిపించింది. అయితే సెకండ్ టైమ్ అమ్మాయి పుట్టాలని కోరుకున్నా.. కాని