‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’ టీజర్.. ఎనర్జీ బాగా ఎక్కువైనట్టుంది!

టీజర్ చివరిలో ‘నాతో కిరికిరి అంటే పోచమ్మ గుడి ముంగట పొట్టేలుని గట్టేసినట్టే’ అంటూ రామ్ చెప్పే డైలాగ్ పవర్‌ఫుల్‌గా పూరీ స్టైల్లో ఉంది. ‘మార్ ముంతా ఛోడ్ చింతా’ అంటూ టీజర్‌ను ముగించారు.టీజర్ చివరిలో ‘నాతో కిరికిరి అంటే పోచమ్మ గుడి ముంగట పొట్టేలుని గట్టేసినట్టే’ అంటూ రామ్ చెప్పే డైలాగ్ పవర్‌ఫుల్‌గా పూరీ స్టైల్లో ఉంది. ‘మార్ ముంతా ఛోడ్ చింతా’ అంటూ టీజర్‌ను ముగించారు.

‘ఇస్మార్ట్ శంకర్’ టీజర్.. ఎనర్జీ బాగా ఎక్కువైనట్టుంది!
టీజర్ చివరిలో ‘నాతో కిరికిరి అంటే పోచమ్మ గుడి ముంగట పొట్టేలుని గట్టేసినట్టే’ అంటూ రామ్ చెప్పే డైలాగ్ పవర్‌ఫుల్‌గా పూరీ స్టైల్లో ఉంది. ‘మార్ ముంతా ఛోడ్ చింతా’ అంటూ టీజర్‌ను ముగించారు.టీజర్ చివరిలో ‘నాతో కిరికిరి అంటే పోచమ్మ గుడి ముంగట పొట్టేలుని గట్టేసినట్టే’ అంటూ రామ్ చెప్పే డైలాగ్ పవర్‌ఫుల్‌గా పూరీ స్టైల్లో ఉంది. ‘మార్ ముంతా ఛోడ్ చింతా’ అంటూ టీజర్‌ను ముగించారు.