കുഞ്ഞിൻ്റെ നൂലുകെട്ടിന് വീട് പൂക്കളാൽ അലങ്കരിച്ച് ചാക്കോച്ചൻ

കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരിടൽ ചടങ്ങിന് ചാക്കോച്ചൻ വീട് അലങ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറലാകുകയാണ്. മാതൃദിനത്തിൽ താരം തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചിത്രവും പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

കുഞ്ഞിൻ്റെ നൂലുകെട്ടിന് വീട് പൂക്കളാൽ അലങ്കരിച്ച് ചാക്കോച്ചൻ
കുഞ്ഞിൻ്റെ പേരിടൽ ചടങ്ങിന് ചാക്കോച്ചൻ വീട് അലങ്കരിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വൈറലാകുകയാണ്. മാതൃദിനത്തിൽ താരം തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചിത്രവും പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.