'പാടാന്‍ അറിയില്ലന്നേയുള്ളു, പാടാറില്ലെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല'; പാടി മമ്മൂട്ടി; വീഡിയോ കാണാം

'വിണ്ണിലിരുന്നുറങ്ങുന്ന ദൈവമോ.' എന്ന ഗാനവും 'വൈശാഖ പൗര്‍ണ്ണമി രാവില്‍.' എന്ന ഗാനവുമാണ് മമ്മൂട്ടി ഭാവഗായകനൊപ്പം ആലപിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും ആലാപനത്തെ സദസ് കരഘോഷങ്ങളോടെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത്.

'പാടാന്‍ അറിയില്ലന്നേയുള്ളു, പാടാറില്ലെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല'; പാടി മമ്മൂട്ടി; വീഡിയോ കാണാം
'വിണ്ണിലിരുന്നുറങ്ങുന്ന ദൈവമോ.' എന്ന ഗാനവും 'വൈശാഖ പൗര്‍ണ്ണമി രാവില്‍.' എന്ന ഗാനവുമാണ് മമ്മൂട്ടി ഭാവഗായകനൊപ്പം ആലപിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും ആലാപനത്തെ സദസ് കരഘോഷങ്ങളോടെയാണ് ഏറ്റെടുത്തത്.