മെലിഞ്ഞൊട്ടി 'ഭല്ലാലദേവ'; ഗംഭീര മേക്കോവറുമായി റാണ ദഗുബാട്ടി

പ്രഭു സോളമനാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധാനം. ആനയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കഥപറയുന്ന ചിത്രമാണിത്, ആരോഗ്യദൃഢഗാത്രനായ ഭല്ലാലദേവന്‍റെ പുതിയ ലുക്ക് കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍

മെലിഞ്ഞൊട്ടി 'ഭല്ലാലദേവ'; ഗംഭീര മേക്കോവറുമായി റാണ ദഗുബാട്ടി
പ്രഭു സോളമനാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ സംവിധാനം. ആനയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ കഥപറയുന്ന ചിത്രമാണിത്, ആരോഗ്യദൃഢഗാത്രനായ ഭല്ലാലദേവന്‍റെ പുതിയ ലുക്ക് കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍